پاورپوینت بررسی وضعیت رتبه بندی مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  

پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشورقالب بندي: پاورپوينتتعداد اسلايد: 14   محتویاتقسمتی از پاورپوينتاقدامات انجام شده از سال 1376 لغايت 1386پیشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور طی نامه شماره 2/42249 مورخ 76/4/2 درخصوص اصلاح رشته شغلی مربی آموزش فني وحرفه اي و رتبه بندي به سازمان امور اداری و استخدامی (ساب

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی وضعیت رتبه بندی مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  

پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشورقالب بندي: پاورپوينتتعداد اسلايد: 14   محتویاتقسمتی از پاورپوينتاقدامات انجام شده از سال 1376 لغايت 1386پیشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور طی نامه شماره 2/42249 مورخ 76/4/2 درخصوص اصلاح رشته شغلی مربی آموزش فني وحرفه اي و رتبه بندي به سازمان امور اداری و استخدامی (ساب

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی وضعیت رتبه بندی مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  

پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشورقالب بندي: پاورپوينتتعداد اسلايد: 14   محتویاتقسمتی از پاورپوينتاقدامات انجام شده از سال 1376 لغايت 1386پیشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور طی نامه شماره 2/42249 مورخ 76/4/2 درخصوص اصلاح رشته شغلی مربی آموزش فني وحرفه اي و رتبه بندي به سازمان امور اداری و استخدامی (ساب

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی وضعیت رتبه بندی مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  

پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشورقالب بندي: پاورپوينتتعداد اسلايد: 14   محتویاتقسمتی از پاورپوينتاقدامات انجام شده از سال 1376 لغايت 1386پیشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور طی نامه شماره 2/42249 مورخ 76/4/2 درخصوص اصلاح رشته شغلی مربی آموزش فني وحرفه اي و رتبه بندي به سازمان امور اداری و استخدامی (ساب

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی وضعیت رتبه بندی مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  

پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشورقالب بندي: پاورپوينتتعداد اسلايد: 14   محتویاتقسمتی از پاورپوينتاقدامات انجام شده از سال 1376 لغايت 1386پیشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور طی نامه شماره 2/42249 مورخ 76/4/2 درخصوص اصلاح رشته شغلی مربی آموزش فني وحرفه اي و رتبه بندي به سازمان امور اداری و استخدامی (ساب

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی وضعیت رتبه بندی مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  

پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشورقالب بندي: پاورپوينتتعداد اسلايد: 14   محتویاتقسمتی از پاورپوينتاقدامات انجام شده از سال 1376 لغايت 1386پیشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور طی نامه شماره 2/42249 مورخ 76/4/2 درخصوص اصلاح رشته شغلی مربی آموزش فني وحرفه اي و رتبه بندي به سازمان امور اداری و استخدامی (ساب

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی وضعیت رتبه بندی مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  

پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشورقالب بندي: پاورپوينتتعداد اسلايد: 14   محتویاتقسمتی از پاورپوينتاقدامات انجام شده از سال 1376 لغايت 1386پیشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور طی نامه شماره 2/42249 مورخ 76/4/2 درخصوص اصلاح رشته شغلی مربی آموزش فني وحرفه اي و رتبه بندي به سازمان امور اداری و استخدامی (ساب

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی وضعیت رتبه بندی مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  

پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشورقالب بندي: پاورپوينتتعداد اسلايد: 14   محتویاتقسمتی از پاورپوينتاقدامات انجام شده از سال 1376 لغايت 1386پیشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور طی نامه شماره 2/42249 مورخ 76/4/2 درخصوص اصلاح رشته شغلی مربی آموزش فني وحرفه اي و رتبه بندي به سازمان امور اداری و استخدامی (ساب

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی وضعیت رتبه بندی مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  

پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشورقالب بندي: پاورپوينتتعداد اسلايد: 14   محتویاتقسمتی از پاورپوينتاقدامات انجام شده از سال 1376 لغايت 1386پیشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور طی نامه شماره 2/42249 مورخ 76/4/2 درخصوص اصلاح رشته شغلی مربی آموزش فني وحرفه اي و رتبه بندي به سازمان امور اداری و استخدامی (ساب

ادامه مطلب  

پاورپوینت بررسی وضعیت رتبه بندی مربیان سازمان آموزش فنی وحرفه ای کشور  

پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشور


مشخصات فايلعنوان: پاورپوينت بررسي وضعيت رتبه بندي مربيان سازمان آموزش فني وحرفه اي کشورقالب بندي: پاورپوينتتعداد اسلايد: 14   محتویاتقسمتی از پاورپوينتاقدامات انجام شده از سال 1376 لغايت 1386پیشنهاد سازمان آموزش فني و حرفه اي کشور طی نامه شماره 2/42249 مورخ 76/4/2 درخصوص اصلاح رشته شغلی مربی آموزش فني وحرفه اي و رتبه بندي به سازمان امور اداری و استخدامی (ساب

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1